+86-22-23751229

HELLO

You can find us here.

Barrier pack

301600, No.3 Xiangxian Road, Tianxiang Industrial Zone, Li Qizhuang Street, Xiqing District, Tianjin